Monday, 7 December 2009

Online survey please!

Views

The objective of this survey is to know non-Japanese people’s online purchasing behavior in Japan. We are working on the project for Obata brewery to optimize its electronic marketing performance. Please provide us your preferences by filling in THIS online questionnaire. It takes only a minute. Doomo arigato gozaimasu!

E-Marketing-ийн хичээлийн сүүлийн даалгавар нь Японы Нийгата мужийн алдартай сакэнүүдийн нэг болох Обата саке үйлдвэрийн цахим маркетингийн төлөвлөгөөг хийж гүйцэтгэх захиралд нь тайлагнах учиртай байгаа юм. Үүний тулд маш богино хугацаанд Японд буй гадаад улсын иргэдийн талаар товч мэдээлэл цуглуулах шаардлагатай болов. Та бүхэн Японд түр хугацаагаар байгаа эсвэл аялаж байгаа гэж өөрсдийгөө төсөөлөөд ЭНЭХҮҮ судалгааг бөглөж тусалбал ихэд баярлана.  

No comments: